Garantievoorwaarden

1. GARANTIE

1.1 De fabrikanten van de via Fietsdirect verkochte fietsen garanderen dat de fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, eea voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de fiets.

1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.4 De garantie is niet overdraagbaar.

1.5 De door de fabrikanten op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

2. GARANTIEPERIODE

2.1 Op frames en ongeveerde voorvorken geldt 5 jaar garantie op constructie- en/of materiaalfouten.

2.2. Voor verende voorvorken, dempers en overige onderdelen, m.u.v. de in onder 2.4 genoemde delen, geldt eenzelfde garantie van 2 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

2.4 Op slijtende onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.5 Voor overige lak- en chroomdelen (stuur) geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

2.6 Indien de fabrikant een langere garantieperiode op bepaalde onderdelen geeft in zijn eigen garantiebepalingen, gelden deze bepalingen. Elke fabrikant is gehouden minimaal de wettelijk vereiste garantie te verlenen.

3. GARANTIE-UITSLUITINGEN

3.1. In de navolgende gevallen, ter beoordeling van de fabrikant of de door deze aangewezen serviceverlener in Nederland of België, vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

b. De fiets is niet conform de aanwijzingen onderhouden;

c. Technische reparaties zijn niet op vakkundig verricht;

d. Naderhand gemonteerde onderdelen voldoen niet aan de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;

e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de erkende dealer is ondertekend.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van de fabrikant voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;

b. Niet tijdig vervangen van slijtende onderdelen zoals genoemd onder 2.4;

c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

4. GARANTIEONDERDELEN

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan de fabrikant of serviceverlener heeft vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van de fabrikant worden gerepareerd of vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor de eigenaar.

4.2. Bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken komt gedurende 3 jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.

4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar fabrikant of serviceverlener zijn voor de eigenaar, tenzij het onderdeel onder garantie valt.

4.4 Indien een bepaald onderdeel onder garantie valt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de fabrikant voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

5. INDIENEN CLAIM

5.1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de verkoper bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Aankoopbon en eigendomsbewijs moeten daarbij aan de verkoper worden overhandigd.

5.2. Indien de eigenaar is verhuisd of de verkoper is niet meer beschikbaar, zal de fabrikant desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde fietsenmaker.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Een gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de fabrikant aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van de fabrikant reikt nooit verder dan is omschreven in deze voorwaarden. Aansprakelijkheid van de fabrikant voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

• De levering van de fiets aan huis zal of in doos, of (vrijwel) rijklaar geschieden. In het geval de fiets rijklaar wordt afgeleverd kan de klant bij droog weer gedurende maximaal 1 kilometer proefrijden om te besluiten of hij de fiets wil behouden. Zo niet, dan kan de fiets onder de voorwaarden, genoemd onder ‘herroepingsrecht’ verderop op deze website, retour worden gemeld.

• Bij intake van een klacht zal de serviceverlener trachten telefonisch of naar aanleiding van de online doorgegeven klacht een juiste analyse te maken en de call naar de aangewezen reparateur doorzetten.

• Servicecalls worden binnen zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen opgelost, op voorwaarde dat onderdelen van toeleveranciers op voorraad zijn.

• Alle consumentenleveringen worden binnen 8 tot maximaal 10 werkdagen gerealiseerd. In het hoogseizoen kan hiervan moeten worden afgeweken bij rijklaar leveringen, omdat hiervoor gespecialiseerde vervoerders beschikbaar moeten zijn. Helaas blijkt dat niet altijd zo te zijn en kan de levertijd met enkele dagen worden verlengd.  Bij rijklaar afleveringen neemt de vervoerder op de dag voor aflevering contact op met de consument. Bij leveringen in doos zal over het algemeen een track & trace code worden gecommuniceerd door de fabrikant.

• Reparaties onder garantie worden zo mogelijk ter plekke uitgevoerd, of bij de servicereparateur in de buurt. Bij fietsen die via bluezonemobility worden gerepareerd zal de reparatie veelal in de centrale werkplaats worden uitgevoerd. De te repareren fietsen worden thuis opgepikt en na reparatie retour gestuurd.